การเรียนรู้ศาสนาคริสต์…พลังสำคัญของชีวิต

ไม่ว่าสังคมปัจจุบันเปลี่ยนแปลงมากมายเพียงใด และไม่ว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะก้าวหน้ามากแค่ไหน แต่มนุษย์ก็ยังคงมีประสบการณ์ทางศาสนาที่เหตุผลและความรู้สมัยใหม่ยังอธิบายความลี้ลับของประสบการณ์นี้ไม่ได้ ศาสนาจึงยังคงเป็นปรากฏการณ์ที่เรายังมองไม่เห็นชัดเจนเหมือนดวงจันทร์ที่มีเมฆหมอกบัง อย่างไรก็ตามเราคงต้องยอมรับว่าในขณะที่วิทยาศาสตร์เป็นกระแสหลักของสังคมยุคดิจิตัล ศาสนายังมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์เช่นเดียวกับในทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมา ดังเห็นได้จากจำนวนศาสนิกชนที่มีอยู่ในเวลานี้ มีผู้ประมาณว่า ผู้นับถือศาสนาคริสต์มีจำนวนสองพันล้านคน ศาสนาอิสลามหนึ่งพันสามร้อยล้านคน ศาสนาฮินดูเก้าร้อยล้านคน ศาสนาพุทธสามร้อยหกสิบล้านคน ศาสนาขงจื๊อและศาสนาเต๋ายี่สิบสองล้านคน ศาสนาพื้นเมืองในอัฟริกาเก้าสิบห้าล้านคน ศาสนาซิกส์ยี่สิบสามล้านคน ศาสนายิว (ศาสนายูดาย) สิบสี่ล้านคน ศาสนาบาไฮหกล้านคน ศาสนาเชนและศาสนาชินโต ศาสนาละสี่ล้านคน

ถึงแม้ว่าศาสนามีส่วนที่ลี้ลับอยู่ แต่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ศึกษาได้ การศึกษาศาสนามี ๒ รูปแบบ คือ การศึกษาศาสนาใดศาสนาหนึ่งโดยเฉพาะในกรอบของศรัทธาความเชื่อของศาสนานั้น เช่นการศึกษาศาสนาอิสลามในโรงเรียนปอเนาะ การศึกษาศาสนาพุทธในโรงเรียนสอนศาสนาพุทธวันอาทิตย์ หรือการศึกษาศาสนาคริสต์ในโรงเรียนของมิชชันนารี การศึกษาศาสนาในรูปแบบนี้ในระดับสูง เป็นการศึกษาศาสนา เช่นศาสนาคริสต์ในเชิงวิชาการตามสถาบันการศึกษาขององค์กรศาสนานี้ที่สร้างขึ้นมาเพื่อสร้างนักวิชาการและนักบวชในศาสนาคริสต์โดยเฉพาะ ในศาสนาคริสต์สถานศึกษาลักษณะนี้มีอยู่ ๒ ประเภท คือ สถานศึกษาที่เป็นอิสระไม่สังกัดมหาวิทยาลัยเรียกว่า เซมินารี (seminary) และที่เป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเรียกว่า คณะ/ภาควิชาเทววิทยา (Theology) การศึกษาศาสนาในกรอบของศาสนาคริสต์เท่านั้น แม้จะเป็นประโยชน์แก่การเผยแพร่ศาสนานี้แต่ก็ทำให้ผู้ศึกษาขาดความรู้เกี่ยวกับศาสนาอื่นที่มีผู้นับถืออยู่มากมายเช่นกัน และอาจนำไปสู่การมีอคติต่อศาสนาเหล่านั้นตาม มาได้

รูปแบบที่สองของการศึกษาศาสนาคือ การศึกษาศาสนาในฐานะที่เป็นประสบการณ์ของมนุษย์ในการแสวงหาสิ่งสูงสุด (สิ่งศักดิ์สิทธิ์) มาเติมเต็มชีวิตให้มีคุณค่า และความสุขสูงสุด โดยใช้วิธีการของเหตุผล มีการวิพากษ์วิจารณ์ และการวิเคราะห์แบบวิทยาศาสตร์หรือปรวิสัย พร้อมทั้งนำความรู้จากศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น ปรัชญา จิตวิทยา และสังคมวิทยามาใช้ประโยชน์ในการศึกษาศาสนาในปริบทต่างๆ เช่น ปริบททางสังคม วัฒนธรรม จิตวิทยาและปรัชญา